Thuận Châu họp Ban chỉ đạo triển khai Đề án 1371 năm 2023
Lượt xem: 155
Sáng 17/11 Ban chỉ dạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phô biển, giáo đục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” (gọi tắt là Đề án 1371) đã tổ chức họp triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục vận động Nhân dân trên đại bàn huyện.
anh tin bai


Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về triển khai Đề án “Phát huy vai trỏ của lực lượng Quán đội nhân dân tham gia công tác phổ biển, giáo đục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại eơ sở giai đoạn 2021-2027° trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể. 

Với mục tiêu phát huy vai trò LLVT huyện tham gia công tác PBGDIL, vận động Nhận đân chấp hành pháp luật tại cơ sở, tạo sự chuyên biển rõ rệt Về nhận thức, ý thục chấp hành pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện. Nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho cán bộ, Nhân dân: 80% cán bộ, Nhân dân nói chung; trong đó 60% trở lên cán bộ, Nhân dân địa bản trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiêu số được PBGDPL, có hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật.

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án 1371; Tổ chức tuyên truyền trên 03 hình thức đó lầ tổ chức Hội nghị tuyên truyền cấp xã, tuyên truyền cấp bản và tuyên truyền trwch quan và trên phương tiên thông tin đại chúng. Nhằm phát huy vai trò của LLVT huyện trong tham gia công tác PBDGPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm của Nhân dân tự giác tuân thủ pháp luật, góp phân xây dựng hệ thông chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

 Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, bảo đảm chặt chẽ, điều hành thống nhất của chỉ huy cơ quan, đơn vị trong việc triên khai thực hiện Đề án 1371.

Triển khai Kê hoạch thực hiện Đề án 1371 gắn với triển khai các chương trình, kê hoạch phô biên, giáo dục pháp luật khác đang được thực hiện tại các cơ quan, đơn vị để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguôn lực công tác PBGDPL.  Các cơ quan, đơn vị, ƯBND các xã, thị t ấn phối hợp chặt chẽ, phát huy. sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án 1371, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tác giả: Trọng Đại (Trung tâm TT - VH Thuận Châu)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập