TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
Lượt xem: 411
Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH 15 ngày 23/12/2022 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Thực hiện Kế hoạch số 676/KH-MTTW-BTT ngày 01/02/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTQQ) Việt Nam kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân daanm về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi; Kế hoạch số 298/KH-MTTQ- BTT ngày 03/02/2023 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn tỉnh về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Châu ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn huyện về dự thảo Luậtj đất đai ( sửa đổi).
 

 

anh tin bai

 

Theo đó, đối tượng lấy ý kiến là các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện; thnahf viên tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Nội dung lấy ý kiến bao gồm: Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo; một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật gồm: Quy hoạch, kế haochj sử dụng đất; thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất và cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đang ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất. Các nội dung cần xin ý kiến theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến….

Kế hoạch đề ra các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến bao gồm:

Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tập trung đóng góp ý kiến các nội dung: Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế đóng góp ý kiến các nội dung: Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên  đóng góp ý kiến các nội dung: Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; chế độ sử dụng đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp; các chính sách đất đâi đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động.

Thành viên Ban tư vẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện: Phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về nguyowif sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; trình tựm thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền siwr hữu tài sản và tài sản khác gắn liền trên đất; chế đọ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng cong trình ngầm, trên không; chính sách đất đai đối vbowis đồng bào DTTS; về đất tôn giáo; các trường hợp thu hồi thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng.

Các ý kiến có thể góp ý bằng văn bản; tổ chức Hội nghị, tọa đàm, hoạc phản ánh trực tiếp.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân và thể hiện nguyện vọng của nhân dân phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tạo sự thống nhất và đồng thuận, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai. 

    Thời gian lấy ý kiến từ ngày ban hành kế hoạch (08/02/2023) và kết thúc vào ngày 04/03/2023.

                                                                                                                                                                                                                         Quỳnh Liên (trung tâm TT-VH Thuận Châu)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1,542
  • Trong tuần: 2,683
  • Trong tháng: 6,340
  • Trong năm: 894,529
  • Tất cả: 1,611,684
Đăng nhập