Tăng cường hỗ trợ nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Lượt xem: 218
Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương của tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, những năm qua, huyện Thuận Châu đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn, góp phần từng bước ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, nhất là ở vùng đặc biệt khó khăn.
 

 

Trong giai đoạn 2016-2020, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách lớn đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, như: Chương trình 135; Quyết định số 102 về hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn; chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020; Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các dân tộc thiểu số ít người giai đoạn 2016-2025; Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và bình đẳng giới...

 

Kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được cải thiện rõ rệt; kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường; cơ cấu kinh tế chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc không ngừng được cải thiện; bản sắc văn hóa truyền thống được giữ gìn, phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, kiện toàn; khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố, đồng bào các dân tộc luôn tin tưởng và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Tuy nhiên, thu nhập bình quân đầu người của đồng bào dân tộc thiểu số càn thấp, chưa ổn định, tỷ lệ hộ nghèo, nguy cơ tái nghèo còn cao. Kết cấu hạ tầng còn thiếu; sản xuất nông nghiệp còn manh mún; khả năng tiếp cận, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất của đồng bào các dân tộc còn hạn chế; một số tập quán, phong tục lạc hậu, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; di dịch cư tự do, tranh chấp đất đai... còn xảy ra.

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, UBND huyện Thuận Châu đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 và Chương trình năm 2022 trên địa bàn huyện. Mục tiêu của chương trình nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất, khai thác tiềm năng, lợi thế, đổi mới sáng tạo, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của đồng bào các dân tộc; giảm nghèo nhanh, bền vững, giảm số xã, bản có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư; xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số số có đủ về cơ cấu, phẩm chất, năng lực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; củng cố, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Huyện Thuận Châu qua qua kết quả điều tra, rà soát sơ bộ năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 32,24%, hộ cận nghèo là 16,65%. Ban TV xác định được mục tiêu đưa huyện Thuận Châu thoát nghèo vào năm 2025 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể:

Ban Chấp hành đảng bộ huyện đã thảo luận, thống nhất ban hành Nghị quyết số 18 ngày 5/7/2022 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu đưa huyện Thuận Châu thoát nghèo vào năm 2025. Mục tiêu phấn đấu trung bình hàng năm phải giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo từ 8-9%. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 17%, hộ cận nghèo còn 5%.

 Tập trung chỉ đạo rà soát, thống kê, kiểm soát chặt chẽ số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; phân tích, đánh giá, làm rõ 08 nguyên nhân nghèo đối với từng hộ nghèo, từng bản, tại địa bàn từng xã để xây dựng phương án thoát nghèo, triển khai cụ thể đối với từng hộ nghèo, cận nghèo. Giảm nghèo theo từng hộ; đào tạo việc làm, gắn với sinh kế; xóa nhà tạm; tập trung, khuyến khích giảm nghèo đối với các hộ có sức lao động.

 Tập trung triển khai thực hiện, sử dụng, phân bổ các nguồn lực từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Xây dựng nông thôn mới;  Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm để đầu tư nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các khu dân cư, nhất là ở những xã nghèo nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội…Huy động tối đa nguồn lực xã hội cho công tác giảm nghèo từ các doanh nghiệp, người dân và cộng đồng.

 Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, tin tưởng việc triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiếu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 sẽ tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao đời sống của đồng bào Dân tộc thiểu số trên địa bàn, phấn đấu đến hết năm 2025, đưa ra khỏi danh sách huyện nghèo của tỉnh.

Trọng Đại (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1,550
  • Trong tuần: 2,691
  • Trong tháng: 6,348
  • Trong năm: 894,537
  • Tất cả: 1,611,692
Đăng nhập