Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã năm 2023
Lượt xem: 173
Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. UBND huyện Thuận Châu báo cáo kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã năm 2023 như sau:

          1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

          UBND huyện đã ban hành Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 về kế hoạch kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện năm 2023; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian quy định.

         Thường xuyên chỉ đạo thực hiện việc rà soát, niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện; các Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành của tỉnh; ban hành Thông báo số 468/TB-UBND ngày 06/9/2023 về công khai, niêm yết danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước cấp huyện, cấp xã của huyện Thuận Châu; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân biết, thực hiện. Chỉ đạo việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện; nâng cao tinh thần, trách nhiệm thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, nhất là trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện.

         Trong quá trình thực hiện, các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn đảm bảo đúng quy trình, quy định. Việc thực hiện theo quy trình giải quyết đều có phiếu luân chuyển hồ sơ, giấy hẹn cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch, cập nhật ngày, tháng, năm nhận và trả kết quả hồ sơ, niêm yết công khai thủ tục hành chính và mức thu lệ phí theo quy định.

         UBND huyện đã chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm việc giải quyết năm 2023 theo Phiếu số 01, 03 ban hành kèm theo Công văn số 1165/VPUB-PVHCC ngày 04/12/2019 của Văn phòng UBND tỉnh. Hướng dẫn, đôn đốc, thẩm định kết quả chấm điểm của UBND các xã, thị trấn đảm bảo nội dung, tiến độ theo quy định.

         2. Kết quả giải quyết TTHC năm 2023

         - Cấp huyện: Tổng hồ sơ tiếp nhận: 3.673 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ đã giải quyết 3.673 hồ sơ, trong đó: Trước hạn 3.356, đúng hạn 282, quá hạn 35 hồ sơ, tuy nhiên thực tế quá hạn 09 hồ sơ (26 hồ sơ còn lại quá hạn do: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sơn La không thể truy cập được để sử dụng do phục vụ cấp quyền kết nối, khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 25/12-27/12/2022, vì vậy ngày 28/12/2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện thực hiện tích trả kết quả giải quyết TTHC bị chậm so với thời gian giải quyết (Công văn số 1773/STTT-CNTTVT ngày 25/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh ban hành chậm đến các huyện, thành phố (ngày ban hành thực tế là ngày 26/12/2022)). Số hồ sơ đang giải quyết: 0 hồ sơ. Kết quả đạt 99.75% hồ sơ được giải quyết đúng tiến độ.

         - Cấp xã: Tổng hồ sơ tiếp nhận: 9.577 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ đã giải quyết 9.577 hồ sơ, trong đó: Trước hạn 7.927, đúng hạn 1.627, quá hạn 23 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết: 0 hồ sơ. Kết quả đạt 99.76% hồ sơ được giải quyết đúng tiến độ.

(Kèm theo Biểu số 6b/VPCP/KSTT)

         3. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính

         - Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 0 phản ánh, kiến nghị.

         - Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý: 0; trong đó số đã được đăng tải công khai: 0 phản ánh, kiến nghị.

         - Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: Không.

(Kèm theo Biểu số 05/VPCP/KSTT)

         4. Kết quả đánh giá chấm điểm việc giải quyết TTHC năm 2023

         4.1. Đánh giá các cơ quan giải quyết TTHC thuộc cấp huyện

         - Tổng số cơ quan đánh giá: 08 cơ quan (gồm: Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Tư pháp, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Lao động -TB&XH, Điện lực Thuận Châu).

         - Số đơn vị xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 08 cơ quan.

         - Số đơn vị xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: Không có.

         - Số đơn vị xếp loại khá, trung bình, yếu: Không có.

         4.2. Đánh giá UBND huyện: Đạt 17,94 điểm, xếp loại xuất sắc.

         4.3. Đánh giá công chức, Bộ phận một cửa cấp huyện

         - Tổng số công chức, viên chức được đánh giá: 07 công chức.

         - Kết quả:

         + Số công chức được xếp loại Hoàn thành 100% nhiệm vụ (theo tiêu chí thang điểm từ 5 điểm trở lên là hoàn thành 100% nhiệm vụ): 07 công chức.

         + Số công chức được xếp loại Hoàn thành từ 70% nhiệm vụ đến dưới 100% nhiệm vụ (theo tiêu chí thang điểm từ 3.5 điểm đến dưới 5 điểm): Không có.

         + Số công chức được xếp loại Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ (theo tiêu chí thang điểm dưới 3.5 điểm): Không có.

(Có các phiếu số 01 kèm theo)

         - Đánh giá Bộ phận một cửa cấp huyện: Đạt 17,94 điểm, xếp loại xuất sắc.

         5. Thẩm định kết quả tự chấm điểm của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn huyện

         5.1. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

         - Tổng điểm tự đánh giá: Có phụ lục kèm theo.

         - Xếp loại kết quả thẩm định, chấm điểm 29 xã, thị trấn:

         - Loại xuất sắc: 21 xã, thị trấn gồm: Muổi Nọi, Nong Lay, Phổng Lăng, Chiềng Ly, Tông Lạnh, Thôm Mòn, Mường É, Púng Tra, Chiềng La, Thị trấn, Chiềng Bôm, Bản Lầm, Chiềng Ngàm, Nậm Lầu, Phổng Lái, Tông Cọ, Mường Bám, Chiềng Pấc, Long Hẹ, Bon Phặng, Mường Khiêng.

         - Loại tốt: 08 xã gồm: Liệp Tè, É Tòng, Co Mạ, Pá Lông, Phổng Lập, Co Tòng, Chiềng Pha, Bó Mười.

         - Loại khá: Không.

         5.2. Kết quả chấm điểm, phân loại của công chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

         - Tổng số công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 29 xã, thị trấn: 87.

         - Tổng số công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC hoàn thành 100% nhiệm vụ: 87 (có tổng số điểm 5 tiêu chí đạt từ 05 điểm trở lên).

(Kèm theo Biểu số 6b/VPCP/KSTT)

(Kèm theo Biểu số 05/VPCP/KSTT)

(Có các phiếu số 01 kèm theo)

Tác giả: Văn phòng HĐND và UBND huyện Thuận Châu
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập