HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6/2023
Lượt xem: 309
         Căn cứ chỉ đạo, định hướng tháng 6/2023 của UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, về những nội tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.          Thực hiện Công văn số 660/STTTT-TTBCXBBC ngày 31/5/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc hướng dẫn tuyên truyền tháng 6/2023.

         Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai tuyên truyền một số nội dụng cụ thể như sau:

       1. Tuyên truyền các vấn đề, sự kiện quan trọng, nổi bật trong tháng 6/2023 như: Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6) và Tháng hành động vì trẻ em năm 2023; Ngày môi trường Thế giới (05/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2023; Ngày Toàn dân Phòng, chống ma túy (26/6) và Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới (08/6); Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết (15/6); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023…

         2. Thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, khách quan, trung thực về tình hình dịch đến người dân trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 2K + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân..

         3. Tăng cường tuyên truyền phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm vào địa bàn tỉnh; truyền thông nguy cơ về các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài; tổ chức vận động nhân dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép qua biên giới vào địa bàn tỉnh, huyện.        

         4. Phổ biến đầy đủ, kịp thời quy định của pháp luật thuế, thông tin quản lý thuế đến người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân; biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; phê phán các hiện tượng hành vi vi phạm pháp luật thuế.   

         5. Đẩy mạnh công tác phổ biến rộng rãi Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan và toàn xã hội về vị trí, vai trò của hoạt động công chứng và hệ quả pháp lý của văn bản công chứng; ý nghĩa của hoạt động công chứng đối với cải cách tư pháp, sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội… để công chứng trở thành nhu cầu tự nguyện của Nhân dân.       

         6. Thông tin, tuyên truyền nội dung Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam; tập trung phổ biến những nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước chống tra tấn, các quy định của Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự, Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Tố tụng dân sự, Luật Giáo dục, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở…; tình hình phòng, ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo; vô nhân đạo, hạ nhục con người.

         7. Tuyên truyền rộng rãi về chủ trương tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 nghiêm túc, an toàn, đúng Quy chế; tuyên truyền về Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn về Kỳ thi; phản ánh kịp thời, chính xác, đúng quy định về các hoạt động tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh, huyện.

         8. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; tích cực phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

         9. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam; chủ động phòng, chống các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, huyện, kịp thời phản ánh công tác rà soát, kiểm tra xử lý vi phạm về cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh của lực lượng chức năng.

         10. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác dân số nhằm tạo dư luận xã hội đồng thuận, việc xây dựng và thực hiện các hành vi có lợi và phê phán các hành vi vi phạm về chính sách dân số và phát triển.

         11. Tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, phổ biến những quy định, chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh và trách nhiệm của xã hội; khuyến khích những hành động thiết thực về lối sống, tiêu dùng xanh hài hòa với thiên nhiên gắn với các giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 - 2030; nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, kịp thời đưa thông tin về cảnh báo và dự báo chữa cháy rừng trong thời kỳ cao điểm.

         12. Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 19/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, kết quả các Chỉ số SIPAS, PAPI, PAR INDEX, PCI năm 2022 tới đội ngũ cán bộ, công 3 chức, viên chức, người dân, tổ chức để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận xã hội đối với công tác cải cách hành chính.

         13. Tuyên truyền phổ biến về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của Chương trình “Hỗ trợ phát triển Giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 - 2030” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các bậc cha, mẹ, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và cộng đồng đối với việc đầu tư, chăm lo phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn.

         14. Tiếp tục tổ chức truyền thông, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương về vị trí, vai trò công tác truyền thông dự thảo chính sách; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong vận động, khuyến khích Nhân dân quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo chính sách; phổ biến, quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

         15. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; kịp thời phản ánh công tác triển khai, kết quả thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng; phổ biến về nội dung Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND tỉnh Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời Cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Chi tiết: TẠI ĐÂY

Tác giả: Quàng Nhung (Phòng VHTT huyện)
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 3,435
  • Trong tuần: 23,463
  • Trong tháng: 97,095
  • Trong năm: 725,879
  • Tất cả: 1,443,034
Đăng nhập