TIN TỨC CỦA HUYỆN
TRUYỀN HÌNH
Tuyên truyền quản bá du lịch sơn la
  • Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10
  • Chuyển đổi số
  • Nhân dân bản Nà Lạn, xã Tông Cọ tập múa “Vũ điệu kết đoàn”
  • Tổng kết lớp tập huấn, truyền dạy tác phẩm múa "Vũ điệu kết đoàn" xã Tông Cọ năm 2022 (phần 2)
  • Tổng kết lớp tập huấn, truyền dạy tác phẩm múa "Vũ điệu kết đoàn" xã Tông Cọ năm 2022 (phần 1)
1 
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2022
Kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hội đồng nhânKỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hội đồng nhânKỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tổng kết lớp tập huấn, truyền dạy tác phẩm múa
Tổng kết lớp tập huấn, truyền dạy tác phẩm múa "Vũ điệu kết đoàn" xã Tông Cọ năm 2022
Tổng kết lớp tập huấn, truyền dạy tác phẩm múa
Tổng kết lớp tập huấn, truyền dạy tác phẩm múa "Vũ điệu kết đoàn" xã Tông Cọ năm 2022
Tổng kết lớp tập huấn, truyền dạy tác phẩm múa
Tổng kết lớp tập huấn, truyền dạy tác phẩm múa "Vũ điệu kết đoàn" xã Tông Cọ năm 2022
Tổng kết lớp tập huấn, truyền dạy tác phẩm múa
Tổng kết lớp tập huấn, truyền dạy tác phẩm múa "Vũ điệu kết đoàn" xã Tông Cọ năm 2022
Tổng kết lớp tập huấn, truyền dạy tác phẩm múa
Tổng kết lớp tập huấn, truyền dạy tác phẩm múa "Vũ điệu kết đoàn" xã Tông Cọ năm 2022
Công đoàn cơ sở xã Tông Cọ tổ chức trông cây, dọn dẹp trụ sở xã Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2022)
Công đoàn cơ sở xã Tông Cọ tổ chức trông cây, dọn dẹp trụ sở xã Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2022)
Công đoàn cơ sở xã Tông Cọ tổ chức trông cây, dọn dẹp trụ sở xã Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2022)
Công đoàn cơ sở xã Tông Cọ tổ chức trông cây, dọn dẹp trụ sở xã Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2022)
Công đoàn cơ sở xã Tông Cọ tổ chức trông cây, dọn dẹp trụ sở xã Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2022)
Công đoàn cơ sở xã Tông Cọ tổ chức trông cây, dọn dẹp trụ sở xã Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2022)
Công đoàn cơ sở xã Tông Cọ tổ chức trông cây, dọn dẹp trụ sở xã Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2022)
Công đoàn cơ sở xã Tông Cọ tổ chức trông cây, dọn dẹp trụ sở xã Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2022)
Công đoàn cơ sở xã Tông Cọ tổ chức trông cây, dọn dẹp trụ sở xã Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2022)
Công đoàn cơ sở xã Tông Cọ tổ chức trông cây, dọn dẹp trụ sở xã Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2022)
Công đoàn cơ sở xã Tông Cọ tổ chức trông cây, dọn dẹp trụ sở xã Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2022)
Công đoàn cơ sở xã Tông Cọ tổ chức trông cây, dọn dẹp trụ sở xã Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2022)
Công đoàn cơ sở xã Tông Cọ tổ chức trông cây, dọn dẹp trụ sở xã Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2022)
Công đoàn cơ sở xã Tông Cọ tổ chức trông cây, dọn dẹp trụ sở xã Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2022)
Một số hình ảnh được ghi lại tại Cum bản Bay về triển khai làm đường giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới tại xã Tông Cọ
Một số hình ảnh được ghi lại tại Cum bản Bay về triển khai làm đường giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới tại xã Tông Cọ
Một số hình ảnh được ghi lại tại Cum bản Bay về triển khai làm đường giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới tại xã Tông Cọ
Một số hình ảnh được ghi lại tại Cum bản Bay về triển khai làm đường giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới tại xã Tông Cọ
Một số hình ảnh được ghi lại tại Cum bản Bay về triển khai làm đường giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới tại xã Tông Cọ
Một số hình ảnh được ghi lại tại Cum bản Bay về triển khai làm đường giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới tại xã Tông Cọ
Một số hình ảnh được ghi lại tại Cum bản Bay về triển khai làm đường giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới tại xã Tông Cọ
Một số hình ảnh được ghi lại tại Cum bản Bay về triển khai làm đường giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới tại xã Tông Cọ
Một số hình ảnh được ghi lại tại Cum bản Bay về triển khai làm đường giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới tại xã Tông Cọ
Một số hình ảnh được ghi lại tại Cum bản Bay về triển khai làm đường giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới tại xã Tông Cọ
Một số hình ảnh được ghi lại tại Cum bản Bay về triển khai làm đường giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới tại xã Tông Cọ
Một số hình ảnh được ghi lại tại Cum bản Bay về triển khai làm đường giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới tại xã Tông Cọ
Một số hình ảnh được ghi lại tại Cum bản Bay về triển khai làm đường giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới tại xã Tông Cọ
Một số hình ảnh được ghi lại tại Cum bản Bay về triển khai làm đường giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới tại xã Tông Cọ
Một số hình ảnh được ghi lại tại Cum bản Bay về triển khai làm đường giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới tại xã Tông Cọ
Một số hình ảnh được ghi lại tại Cum bản Bay về triển khai làm đường giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới tại xã Tông Cọ
Một số hình ảnh được ghi lại tại Cum bản Bay về triển khai làm đường giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới tại xã Tông Cọ
Một số hình ảnh được ghi lại tại Cum bản Bay về triển khai làm đường giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới tại xã Tông Cọ
Một số hình ảnh được ghi lại tại Cum bản Bay về triển khai làm đường giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới tại xã Tông Cọ
Một số hình ảnh được ghi lại tại Cum bản Bay về triển khai làm đường giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới tại xã Tông Cọ
Chường trình
Chường trình "Ngày chủ nhật xanh" thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
Chường trình
Chường trình "Ngày chủ nhật xanh" thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
Chường trình
Chường trình "Ngày chủ nhật xanh" thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
Chường trình
Chường trình "Ngày chủ nhật xanh" thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
Chường trình
Chường trình "Ngày chủ nhật xanh" thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
Chường trình
Chường trình "Ngày chủ nhật xanh" thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
Chường trình
Chường trình "Ngày chủ nhật xanh" thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
Chường trình
Chường trình "Ngày chủ nhật xanh" thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
Chường trình
Chường trình "Ngày chủ nhật xanh" thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
Chường trình
Chường trình "Ngày chủ nhật xanh" thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
Chường trình
Chường trình "Ngày chủ nhật xanh" thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
Giúp bà con dọn dẹp đường làng,ngõ xóm
Giúp bà con dọn dẹp đường làng,ngõ xóm
Trồng cây và chăm sóc vườn hoa
Trồng cây và chăm sóc vườn hoa
Chăm sóc vườn hoa
Chăm sóc vườn hoa
San đất nhà văn hóa xã
San đất nhà văn hóa xã
Cùng Thường trực UBND xã san đất cải tạo vườn hoa tại nhà văn hóa xã
Cùng Thường trực UBND xã san đất cải tạo vườn hoa tại nhà văn hóa xã
Tập thể Thường trực UBND xã khóa XXI chụp ảnh lưu niệm cùng Đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng - UVBCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Lò Văn Định - BT Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã khóa XXI
Tập thể Thường trực UBND xã khóa XXI chụp ảnh lưu niệm cùng Đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng - UVBCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Lò Văn Định - BT Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã khóa XXI
Đồng chí Lò Minh Huệ - Chủ tịch UBND xã khóa XXI thông qua các văn bản trình tại kỳ họp
Đồng chí Lò Minh Huệ - Chủ tịch UBND xã khóa XXI thông qua các văn bản trình tại kỳ họp
Các đại biểu HĐND xã khóa XXI bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND, UBND xã khóa XXI
Các đại biểu HĐND xã khóa XXI bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND, UBND xã khóa XXI
Tập thể TT UBND xã chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí  Lãnh đạo huyện và các đồng chí Nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ
Tập thể TT UBND xã chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí Lãnh đạo huyện và các đồng chí Nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ
Tập thể TT HĐND xã chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí Lãnh đạo huyện và các đồng chí Nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ
Tập thể TT HĐND xã chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí Lãnh đạo huyện và các đồng chí Nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ
Đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đồng chí Lò Văn Định - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khóa XX phát biểu khai mạc kỳ họp
Đồng chí Lò Văn Định - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khóa XX phát biểu khai mạc kỳ họp
Các đại biểu HĐND xã khóa XXI bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND, UBND xã khóa XXI
Các đại biểu HĐND xã khóa XXI bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND, UBND xã khóa XXI
Các đại biểu HĐND xã khóa XXI bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND, UBND xã khóa XXI
Các đại biểu HĐND xã khóa XXI bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND, UBND xã khóa XXI
Các đại biểu HĐND xã khóa XXI bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND, UBND xã khóa XXI
Các đại biểu HĐND xã khóa XXI bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND, UBND xã khóa XXI
Các đại biểu HĐND xã khóa XXI bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND, UBND xã khóa XXI
Các đại biểu HĐND xã khóa XXI bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND, UBND xã khóa XXI
Đồng chí Lường Văn Luân - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Dân vận huyện ủy về dự và chỉ đạo kỳ họp thứ 2 - HĐND xã Tông Cọ khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Đồng chí Lường Văn Luân - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Dân vận huyện ủy về dự và chỉ đạo kỳ họp thứ 2 - HĐND xã Tông Cọ khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Các đại biểu về dự kỳ họp thứ 2 - HĐND xã Tông Cọ khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Các đại biểu về dự kỳ họp thứ 2 - HĐND xã Tông Cọ khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Các đại biểu về dự kỳ họp thứ 2 - HĐND xã Tông Cọ khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Các đại biểu về dự kỳ họp thứ 2 - HĐND xã Tông Cọ khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Đại diện Thường trực HĐND xã tiếp thu và trả lời các ý kiến tại kỳ họp thứ 2 - HĐND xã khóa XXI
Đại diện Thường trực HĐND xã tiếp thu và trả lời các ý kiến tại kỳ họp thứ 2 - HĐND xã khóa XXI
Đồng chí Lò Văn Định - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khóa XXI phát biểu khai mạc kỳ họp
Đồng chí Lò Văn Định - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khóa XXI phát biểu khai mạc kỳ họp
Ánh sáng bản làng
Ánh sáng bản làng
Cổng cụm bản Bay
Cổng cụm bản Bay
Làm đường giao thông nông thôn bản Phé
Làm đường giao thông nông thôn bản Phé
Làm đường giao thông nồng thôn bản phé
Làm đường giao thông nồng thôn bản phé
Đoàn thanh niên hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn tại bản phé
Đoàn thanh niên hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn tại bản phé
Di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra khỏi gầm sàn
Di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra khỏi gầm sàn
Công bản Thúm Cáy
Công bản Thúm Cáy
Cổng bản Nà Lạn
Cổng bản Nà Lạn
Cổng các nhóm hộ bản Sen To
Cổng các nhóm hộ bản Sen To
Xanh, sạch đẹp đường làng, ngõ xóm
Xanh, sạch đẹp đường làng, ngõ xóm
Xanh, sạch đẹp đường làng, ngõ xóm
Xanh, sạch đẹp đường làng, ngõ xóm
Ánh sáng bản làng
Ánh sáng bản làng
Bản Lè khi thực hiện chương trình ánh sáng bản làng
Bản Lè khi thực hiện chương trình ánh sáng bản làng
Xanh, sạch đẹp đường làng, ngõ xóm
Xanh, sạch đẹp đường làng, ngõ xóm
Xanh, sạch đẹp đường làng, ngõ xóm
Xanh, sạch đẹp đường làng, ngõ xóm
Xanh, sạch đẹp đường làng, ngõ xóm
Xanh, sạch đẹp đường làng, ngõ xóm
Tập văn nghệ đón xuân
Tập văn nghệ đón xuân
Xanh, sạch đẹp đường làng, ngõ xóm
Xanh, sạch đẹp đường làng, ngõ xóm
Xanh, sạch đẹp đường làng, ngõ xóm
Xanh, sạch đẹp đường làng, ngõ xóm

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 62
  • Tất cả: 13,193
Đăng nhập