Sự cần thiết phải điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thị trấn Thuận Châu thành lập xã Phổng Ly trên cơ sở sáp nhập phần còn lại của xã Phổng Lăng, xã Chiềng Ly và một phần diện tích, dân số xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu
Lượt xem: 152
Thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:
anh tin bai


Đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

Theo quy định tại Điều 9, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13; Điều 9a, Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022: thị trấn Thuận Châu chỉ đạt 6,6% tiêu chuẩn về diện tích và 115,5% tiêu chuẩn về dân số. Do đó, việc mở rộng thị trấn Thuận Châu là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện để đáp ứng được các quy định của pháp luật về diện tích tự nhiên, quy mô dân số của ĐVHC đô thị cấp xã.

Với vị trí địa lý có vai trò trung tâm kết nối, trung chuyển hàng hóa giữa thành phố Sơn La với các huyện phía Đông của tỉnh Điện Biên theo trục Quốc lộ 6, với huyện Quỳnh Nhai theo trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 6B. Trong giai đoạn mới, nhằm tạo động lực cho toàn huyện phát triển, Thuận Châu cần có một trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội đủ lớn, đủ sức thu hút đầu tư, được xây dựng, quy hoạch bài bản làm động lực, hạt nhân thúc đẩy sự phát triển của huyện cũng như vùng liên huyện, liên tỉnh.

Xã Chiềng Ly và xã Phổng Lăng là 2 xã giáp ranh có sự kết nối với thị trấn theo Quốc lộ 6. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính của 2 xã Chiềng Ly, Phổng Lăng để mở rộng thị trấn Thuận Châu, phần còn lại của xã Phổng Lăng và xã Chiềng Ly không đáp ứng đủ tiêu chuẩn đối với đơn vị hành chính xã, quy định tại Điều 3 Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, vì vậy cần điều chỉnh một phần dân số và diện tích của xã Chiềng Bôm để thành lập xã mới, từ đó vừa đảm bảo diện tích và dân số, vừa giảm được một đơn vị hành chính cấp xã, phù hợp với chủ trương Đảng, Nhà nước nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 => việc sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thị trấn Thuận Châu, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm phải hoàn thành trong năm 2024.

Hiện trạng của đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp như thế nào?

*Theo quy định Điều 9a Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13

Thị trấn Thuận Châu

Diện tích tự nhiên: 0,92 km2 (đạt 6,6% so với tiêu chuẩn);

Quy mô dân số: 4.635 người (đạt 115,9% so với tiêu chuẩn),

số dân là người dân tộc thiểu số: 1.156 người, chiếm tỷ lệ 24,9%.

*Theo quy định tại Điều 3a Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13

Chiềng Ly

Diện tích tự nhiên: 31,56 km2 (đạt 61,3% so với tiêu chuẩn);

 Quy mô dân số: 8.906 người (đạt 890,6% so với tiêu chuẩn),

số dân là người dân tộc thiểu số: 8.841 người, chiếm tỷ lệ 99,3%.

Phổng Lăng

 Diện tích tự nhiên: 16,13 km2 (đạt 32,3% so với tiêu chuẩn);

 Quy mô dân số: 5.847 người (đạt 584,7% so với tiêu chuẩn),

 số dân là người dân tộc thiểu số: 5.799 người, chiếm tỷ lệ 99,2%.

Xã Chiềng Bôm

Diện tích tự nhiên: 91,89 km2 (đạt 183,8% so với tiêu chuẩn);

Quy mô dân số: 6.942 người (đạt 694,2% so với tiêu chuẩn),

số dân là người dân tộc thiểu số: 6.917 người, chiếm tỷ lệ 99,6%.

anh tin bai


Phương án Mở rộng thị trấn như thế nào?

- Mở rộng thị trấn trên cơ sở nhập, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên 13,09 km2 và quy mô dân số 5.641 người của xã Chiềng Ly (gồm 10 bản: Bó Tảư, Tà Ngần, Pán, Nà Lĩnh, Bó Lanh, Nà Cài, Chiềng Ly, Đông, Huông, Bon Nghè); một phần diện tích tự nhiên 4,19 km2 và quy mô dân số 2.363 người của xã Phổng Lăng (gồm 03 bản: Còng, Bỉa, Dửn và một phần của bản Thái Cóng) vào thị trấn Thuận Châu.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 18,47 km2 và quy mô dân số 3.265 người còn lại của xã Chiềng Ly; diện tích tự nhiên 11,94 km2 và quy mô dân số 3.124 người còn lại của xã Phổng Lăng và một phần diện tích tự nhiên 25,38 km2 và quy mô dân số 1.940 người của xã Chiềng Bôm (gồm 05 bản: Hốn, Ít Cang, Khem, Nà Tắm, Tịm) để thành lập xã mới. Dự kiến tên gọi của xã mới sau sắp xếp là xã Phổng Ly.

Kết quả sau sắp xếp đơn vị hành chính như thế nào?

a) Thị trấn Thuận Châu

Thị trấn Thuận Châu sau sắp xếp đã đạt 03/04 tiêu chuẩn của thị trấn (còn 01 tiêu chuẩn dự kiến đạt) theo quy định tại Điều 9 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cụ thể:

(1) Diện tích tự nhiên: 18,2 km2 (đạt 130% so với tiêu chuẩn): Đạt.

(2) Quy mô dân số: 12.639 người (đạt 316% so với tiêu chuẩn): Đạt.

(3) Phân loại đô thị: Hiện nay UBND huyện đang triển khai quy trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận thị trấn Thuận Châu (hình thành sau sắp xếp) đạt tiêu chuẩn của đô thị loại V: dự kiến đạt (trước ngày 30/5/2024).

(4) Cơ cấu trình độ phát triển kinh tế - xã hội (theo quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15): Đạt.

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Đơn vị

Mức quy định

Thực trạng

Đánh giá

1

Cân đối thu chi ngân sách

Tỷ đồng

Đủ

(Thu: 5,13; Chi: 5,07)[1]

Đạt

2

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trung bình 3 năm gần nhất (2020-2022)

%

Đạt bình quân của huyện (30,7%)

11,6

Đạt

3

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp [2]

%

45,5

47,3

Đạt[1] Phiếu thu thập số liệu về thu, chi ngân sách của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thuận Châu.

[2] Khoản 1, Điều 9a Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 về Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị có yếu tố đặc thù “Đơn vị hành chính đô thị ở miền núi, vùng cao hoặc có đường biên giới quốc gia thì mức tối thiểu của tiêu chuẩn quy mô dân số bằng 50%, mức tối thiểu của tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội bằng 70% mức quy định đối với đơn vị hành chính đô thị tương ứng”.

b) Xã Phổng Ly (xã mới thành lập):

Xã Phổng Ly hình thành sau khi sắp xếp đơn vị hành chính đảm bảo đạt 02/02 theo tiêu chuẩn của xã theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15), cụ thể:

(1) Diện tích tự nhiên: 55,79 km2 (đạt 111,6% so với tiêu chuẩn): Đạt

(2) Quy mô dân số: 8.329 người (đạt 832,9% so với tiêu chuẩn): Đạt

c) Xã Chiềng Bôm còn lại có:

Xã Chiềng Bôm còn lại sau khi sắp xếp đơn vị hành chính đảm bảo đạt 02/02 theo tiêu chuẩn của xã theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15), cụ thể:

(1) Diện tích tự nhiên: 66,51 km2 (đạt 133,0% so với tiêu chuẩn): Đạt.

(2) Quy mô dân số: 5.002 người (đạt 500,2% so với tiêu chuẩn): Đạt.

Số lượng ĐVHC cấp xã của huyện Thuận Châu sau sắp xếp

- Số lượng đơn vị hành chính cấp xã trước khi sắp xếp: 29 đơn vị (gồm 01 thị trấn và 28 xã).

- Số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp: 28 đơn vị (gồm 01 thị trấn và 27 xã).

- Số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm do sắp xếp: 01 đơn vị 

 

Tác giả: Phòng Nội vụ huyện Thuận Châu
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập