THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là cây xanh nằm trong phạm vi thi công xây dựng các công trình và thực hiện theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Lượt xem: 174
Căn cứ Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của UBND huyện Thuận Châu về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản là cây xanh nằm trong phạm vi thi công xây dựng các công trình và thực hiện theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

UBND huyện Thuận Châu thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cây xanh nằm trong phạm vi thi công xây dựng các công trình và thực hiện theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nội dung cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá

1.1. Tên người có tài sản đấu giá: UBND huyện Thuận Châu.

1.2. Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện: Hội đồng định giá, bán đấu giá, thanh lý tài sản huyện.

1.3. Địa chỉ: Tiểu khu 7, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá

2.1. Tên tài sản đấu giá: Cây xanh nằm trong phạm vi thi công xây dựng các công trình và thực hiện theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Số lượng tài sản: 25 cây xanh (20 cây lát, 05 cây nhãn), tổng khối lượng 48,601 m3 .

2.3. Địa chỉ của tài sản đấu giá: Tiểu khu 5, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

2.4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 406.686.400 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm linh sáu triệu, sáu trăm tám mươi sáu nghìn, bốn trăm đồng). Giá khởi điểm không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) mà người trúng đấu giá phải nộp.

3. Đánh giá, chấm điểm theo tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- Được thực hiện theo Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp và theo Phụ lục kèm theo.

- Trường hợp có từ 02 tổ chức đấu giá tài sản trở lên có số điểm chấm bằng nhau thì việc lựa chọn phải ưu tiên theo thứ tự:

+ Tổ chức có số điểm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín cao hơn.

+ Tổ chức có số điểm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi hiệu quả cao hơn.

+ Tổ chức có số điểm về thù lao đấu giá, chi phí đấu giá tài sản cao hơn.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.

4.1. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: 03 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

4.2. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thuận Châu.

- Địa chỉ: Tiểu khu 7, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 02123.847.062.

4.3. Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ được in bìa đóng thành quyển, đóng dấu giáp lai và mỗi tổ chức đấu giá tài sản phải nộp 01 bộ hồ sơ (01 quyển hồ sơ), quyển hồ sơ gồm:

+ Các nội dung của tiêu chí theo quy định tại mục 3, phần I của Thông báo này.

+ Gửi kèm theo các giấy tờ, tài liệu chứng minh cho các tiêu chí quy định tại mục 3, phần I của thông báo này.

Lưu ý:

- Tổ chức đấu giá tài sản chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác đối với thông tin, các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của mình. Tổ chức đấu giá tài sản có thể gửi kèm theo bản đánh máy hoặc bản chụp các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của mình.

- Hồ sơ đã nộp không hoàn trả.

Nội dung Thông báo chi tiết

Phục lục chấm điểm

Tác giả: Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Thuận Châu
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1,683
  • Trong tuần: 2,824
  • Trong tháng: 6,481
  • Trong năm: 894,670
  • Tất cả: 1,611,825
Đăng nhập