Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Thuận Châu
Lượt xem: 311
Ngày 10/10/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 2571/UBND-NV về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác thi đua, khen thưởng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Khắc phục tình trạng cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền đặc biệt là người đứng đầu, nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, chưa kịp thời nắm bắt thực tiễn để phát động phong trào thi đua, chưa quan tâm đúng mức đến bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

2. Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo hướng tinh gọn, thống nhất; bố trí cán bộ, công chức, người lao động làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng tham mưu, nghiên cứu cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là việc phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ để nâng cao năng lực, kiến thức, trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách về công tác thi đua, khen thưởng.

3. Tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh việc phát động các phong trào thi đua; xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; phát hiện, bồi dưỡng cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua làm cơ sở cho việc xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Nhà nước; tuyên truyền, nhân rộng tạo sức lan toả trong cơ quan, đơn vị.

4. Về tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua a) Thực hiện bình xét, lựa chọn tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua để đề nghị khen thưởng theo quy định. b) Đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn kịp thời hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc, bất cập, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động của khối, cụm thi đua.

5. Việc công nhận sáng kiến và hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cần được thực hiện bảo đảm theo quy định của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ. Một sáng kiến chỉ được sử dụng một lần khi làm tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng, sáng kiến đã sử dụng khi xét danh hiệu thi đua thì không được dùng trong xét hình thức khen thưởng và ngược lại. Không dùng một sáng kiến để xét nhiều hình thức khen thưởng.

6. Việc khen thưởng và đề nghị khen thưởng phải thực hiện đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện; đảm bảo khách quan, công bằng, minh bạch, chặt chẽ về quy trình, thủ tục hồ sơ, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; khi lựa chọn, đề xuất cần quan tâm đối với người lao động sản xuất trực tiếp, cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, tránh tình trạng đề nghị chủ yếu là lãnh đạo quản lý.

7. Trường hợp đặc biệt để khen thưởng phục vụ nhiệm vụ chính trị phải có đề án, dự án, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt đồng ý. Cơ quan được giao thường trực phục vụ nhiệm vụ đó có trách nhiệm xây dựng hướng dẫn xét khen thưởng về tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện chi tiết cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (sau khi đã thống nhất với phòng Nội vụ huyện) và tổng hợp, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc để trình các cấp có thẩm quyết xét, quyết định khen thưởng.

8. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 78 Nghị định số 91/2017/NĐCP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch UBND huyệngiao phòng Nội vụ tham mưu, theo dõi đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng

Tác giả: Phòng Nội vụ huyện Thuận Châu
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 115
  • Trong tuần: 3,685
  • Trong tháng: 23,168
  • Trong năm: 64,266
  • Tất cả: 1,705,580
Đăng nhập