Kết quả việc sắp xếp, sáp nhập và đặt tên thôn, bản, tiểu khu trên địa bàn huyện Thuận Châu
Lượt xem: 285
Thực hiện Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập các bản, tiểu khu, tổ dân phố theo quy định trên địa bàn tỉnh và Hướng dẫn số 4481/HD-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Sở Nôi vụ về việc Triển khai Đề án sắp xếp, sáp nhập các bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, huyện Thuận Châu đã hướng dẫn UBND cấp xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Đảng ủy cùng cấp tổ chức thực hiện lấy ý kiến người dân về việc sáp nhập các bản, tiểu khu. Đối với các bản, tiểu khu đạt trên 50% cử tri nhất trí thì tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định, quyết định việc sáp nhập theo quy định.

UBND huyện Thuận Châu đã ban hành 34 văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát tiêu chuẩn quy mô hộ dân của các bản, tiểu khu trên địa bàn theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, Thông tư số 14/2018/TT- BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Sau khi tổng hợp lại kết quả rà soát từ UBND cấp xã, UBND huyện đã tiến hành tổng hợp, xây dựng Đề án và trình UBND tỉnh, Sở Nội vụ xem xét, tổng hợp.

Trong quá trình xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập và hướng dẫn UBND cấp xã triển khai quy trình họp dân, xây dựng phương án nhân sự đảm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách, UBND huyện đã ban hành công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện có văn bản hướng dẫn về quy trình thực hiện kiện toàn các chức danh ở thôn, bản, tiểu khu theo quy định của Điều lệ từng tổ chức. Qua quá trình thực hiện đã đạt được sự thống nhất cao, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong việc hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện.

Kết quả cụ thể:

- Hiện trạng các thôn, bản, tiểu khu (gọi chung là bản) trên địa bàn trước khi thực hiện Đề án

+ Tổng số bản trên địa bàn huyện: 570 bản, trong đó: Có 495 bản, tiểu khu chưa đảm bảo 100% tiêu chuẩn về số hộ theo quy định.

+ Phương án sắp xếp, sáp nhập: Tổng số bản đề nghị sáp nhập, bố trí sắp xếp lại (gồm cả bản đạt chuẩn): 415 bản; số bản giảm được sau khi sắp xếp, sáp nhập: 234 bản; tổng số bản còn lại sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập: 336 bản.

- Kết quả sáp nhập bản thực hiện theo Đề án

+ Theo Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh, huyện Thuận Châu đăng ký thực hiện sáp nhập đối với các bản, tiểu khu (gồm cả bản đạt chuẩn): 335 bản, tiểu khu, cụ thể: Đề xuất sáp nhập 335 bản, tiểu khu thành 138 bản, tiểu khu, dự kiến giảm được: 197 bản, tiểu khu, lộ trình cụ thể như sau:

Năm 2018, sáp nhập 34 bản thành 12 bản đảm bảo tiêu chuẩn từ 200 hộ trở lên, giảm được 22 bản. Số lượng bản, tiểu khu còn lại sau khi sáp nhập: 548 bản, tiểu khu.

Năm 2019, sáp nhập 96 bản, tiểu khu thành 42 bản, tiểu khu, giảm được 54 bản, tiểu khu. Số lượng bản, tiểu khu còn lại sau khi sáp nhập: 494 bản, tiểu khu.

Năm 2020, sáp nhập 105 bản thành 44 bản, giảm được 61 bản. Số lượng bản còn lại sau khi sáp nhập: 433 bản.

Năm 2021, sáp nhập 100 bản thành 40 bản, giảm được 60 bản. Số lượng bản còn lại sau khi sáp nhập: 373 bản.

Tuy nhiên, sau khi rà soát lại các phương án sáp nhập bản, tiểu khu trên địa bàn, kết quả sáp nhập bản theo các nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sáp nhập bản trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

- Đợt 1, theo Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 28/02/2019 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập và đặt tên bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 1): Sáp nhập 12 bản thành 04 bản, giảm được 08 bản.

- Đợt 2, theo Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 12/6/2019 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập và đặt tên bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 2): Sáp nhập 109 bản, tiểu khu thành 48 bản, tiểu khu, giảm được 61 bản.

- Đợt 3: Không thực hiện.

- Đợt 4, theo Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập và đặt tên bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 4): Sáp nhập 193 bản, tiểu khu thành 83 bản, tiểu khu, giảm được 110 bản, tiểu khu.

- Đợt 5, theo Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập và đặt tên bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 5): Sáp nhập 65 bản, tiểu khu thành 29 bản, tiểu khu, giảm được 36 bản, tiểu khu.

- Đợt 6, theo Nghị quyết số 200/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập và đặt tên bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 6): Sáp nhập 36 bản, tiểu khu thành 17 bản, tiểu khu, giảm được 19 bản, tiểu khu.

- Tổng số thôn, bản, tiểu khu còn lại hiện nay 336, trong đó:

+ Tổng số bản, tiểu khu đảm bảo 50% quy mô hộ theo quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BNV: 243 bản, tiểu khu.

+ Tổng số bản, tiểu khu chưa đảm bảo 50% quy mô hộ theo quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BNV: 93 bản, tiểu khu./.

Tác giả: Phòng Nội vụ huyện Thuận Châu
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 137
  • Trong tuần: 3,707
  • Trong tháng: 23,190
  • Trong năm: 64,288
  • Tất cả: 1,705,602
Đăng nhập