Kết quả triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023
Lượt xem: 74

         Trong năm 2023, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tuy còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền huyện Thuận Châu, các dự án, tiểu dự án, nội dung hoạt động của Chương trình đã được chỉ đạo, triển khai kịp thời và đạt được những kết quả tích cực. Việc bố trí, phân bổ nguồn lực thực hiện đảm bảo theo quy định về nguyên tắc, định mức phân bổ của Trung ương, của tỉnh. Tiến độ thực hiện các dự án có đủ văn bản hướng dẫn đảm bảo theo quy định.

anh tin bai

Ảnh: Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến vùng đồng bào DTTS năm 2023

         Tổng kinh phí thực hiện Chương trình MTQG 1719 năm 2023 là 259.530,416 triệu đồng trong đó: Vốn đầu tư là 137.348,087 triệu đồng, vốn sự nghiệp122.182,329 triệu đồng. Giá trị giải ngân, thanh toán năm 2023 là 160.750,3263 triệu đồng bằng 61,94% vốn thực hiện năm 2023, cụ thể: Vốn đầu tư là 133.230,459 triệu đồng bằng 97% vốn thực hiện năm 2023, vốn sự nghiệp là 27.519,864 triệu đồng, bằng 22,52% vốn thực hiện năm 2023.

         Với nguồn vốn được giao thực hiện trong năm 2023, huyện Thuận Châu đã đầu tư xây dựng 54 dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu, duy tu bảo dưỡng 32 công trình trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, bản đặc biệt khó khăn, bản có đông đồng bào dân tộc La Ha sinh sống, hỗ trợ nhà ở cho 170 hộ nghèo trên địa bàn huyện; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 645 hộ nghèo, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 390 hộ nghèo thiếu đất sản xuất, hỗ trợ phát triển sản xuất và tập huấn nâng cao năng lực sản xuất cho 646 hộ đồng bào dân tộc La Ha, hỗ trợ thiết bị cho 13 nhà sinh hoạt cộng đồng (nhà văn hóa) của các bản có đồng bào dân tộc La Ha sinh sống thành cộng đồng; hỗ trợ bảo vệ rừng quy hoạch rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã giao cho 156 cộng đồng, hộ gia đình với 22.296,726 ha; hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung với 30,373 ha thuộc xã Nậm Lầu; hỗ trợ khoán bảo vệ rừng đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ với phạm vi quản lý là 4.124,37 ha; hỗ trợ trồng mới 361,16 ha rừng sản xuất; tổ chức 02 lớp xóa mù chữ với 137 học viên tham gia; tổ chức các hội nghị tuyên truyền, nâng cao năng lực về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; Tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông tập huấn kỹ năng, kiến thức phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình, về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; phổ biến giáo dục, phát luật và tuyên truyền vận động đồng bào trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức 01 hội nghị biểu dương, khen thưởng 80 điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Xây dựng và phát sóng 10 chuyên mục trên sóng phát thanh truyền hình huyện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện

         Mục tiêu năm 2024, tiếp tục triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung, hoạt động Chương trình theo kế hoạch của tỉnh, của huyện; tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, khai thác tiềm năng, lợi thế, đổi mới sáng tạo, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của đồng bào các dân tộc; xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số có đủ về cơ cấu, phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; củng cố, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước./.

Tác giả: Phòng Dân tộc huyện
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập