Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèmSL tải
02/2020/QĐ-UBND 06/07/2020 Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của UBND huyện Thuận Châu về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện Thuận Châu Tải về 11
01/2020/QĐ-UBND 10/02/2020 Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND huyện ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện Thuận Châu Tải về 12
06/2019/QĐ-UBND 24/12/2019 Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND huyện Thuận Châu về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng huyện Thuận Châu Tải về 2
05/2019/QĐ-UBND 18/07/2019 Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017; Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND huyện Tải về 0
04/2019/QĐ-UBND 24/05/2019 Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Tải về 0
03/2019/QĐ-UBND 27/03/2019 Quyết định ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện Thuận Châu Tải về 4
02/2019/QĐ-UBND 20/02/2019 Quyết định về việc bãi bỏ Khoản 2.9, Điều 1, Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND huyện Thuận Châu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La Tải về 2
01/2018/QĐ-UBND 17/01/2019 Quyết định 01/2018/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 về việc ban hành quy chế thi đua, khen thưởng huyện Thuận Châu Tải về 127
01/2019/QĐ-UBND 05/01/2019 Vv ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông -Văn hóa huyện Thuận Châu Tải về 15
21/2015/QĐ-UBND 10/09/2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định cấp độ thành tích tương ứng với thời gian nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và ngườ Tải về 10
12
Cơ quan ban hành