I. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thuận Châu là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Thuận Châu; có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thuận Châu.

2. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thuận Châu có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm

1. Nhiệm vụ

1.1. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

1.2. Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

1.3. Đề xuất và phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được Uỷ ban nhân dân huyện giao;

1.4. Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn khi được Uỷ ban nhân dân huyện giao;

1.5. Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

1.6. Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý theo quy định của Luật Đất đai;

1.7. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

1.8. Lập phương án sử dụng, khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất;

1.9. Thực hiện các dịch vụ trong việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất (trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất); cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

1.10. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện theo quy định của pháp luật; Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao.

1.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

2. Quyền hạn

2.1. Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

2.2. Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan;

2.3. Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

2.4. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

3. Trách nhiệm

3.1. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

- Chịu trách nhiệm toàn diện, trực tiếp về tính chính xác, tính hợp lý của số liệu đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất; việc áp dụng các chính sách hỗ trợ, tái định cư và tính chính xác giữa số liệu trong biên bản đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình thẩm định; chi trả kịp thời tiền bồi thường, hỗ trợ, quản lý lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận hồ sơ về dự án, quy hoạch, phạm vi giải phóng mặt bằng của các chủ đầu tư dự án.

- Chủ động phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định hiện hành; kịp thời đề xuất kinh phí để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí cho tổ chức thực hiện.

- Lập hồ sơ thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình thẩm định theo quy định.

- Bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư để quản lý và sử dụng theo quy hoạch được duyệt.

- Triển khai phổ biến, tuyên truyền, vận động người có đất thu hồi chấp hành chủ trương thu hồi đất của nhà nước, kế hoạch, tiến độ triển khai, cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Báo cáo kịp thời với UBND huyện để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng; báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của các dự án.

3.2. Đối với khu đất được giao để quản lý, khai thác

- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng quản lý mốc được giao, tránh tình trạng lấn chiếm.

- Quản lý và lập phương án sử dụng khu đất được giao, xin ý kiến thẩm định của các cơ quan, đơn vị có liên quan trước khi trình UBND huyện phê duyệt.

- Báo cáo tiến độ đối với các dự án được giao, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện và đề xuất, kiến nghị hướng xử lý đảm bảo tiến độ kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3.3. Đối với công tác quản lý quỹ đất

- Trực tiếp thực hiện tiếp nhận và tổ chức quản lý quỹ đất theo nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao.

- Báo cáo phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND huyện quyết định về phương án khai thác quỹ đất được giao quản lý.

- Thực hiện bàn giao đất cho chủ dự án theo chỉ đạo của UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh.

3.4. Đối với công tác tạo quỹ đất và khai thác quỹ đất

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng, UBND các xã, thị trấn trong công tác: Thông báo thu hồi đất đến tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất; tổ chức phát tờ khai cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất; thực hiện kiểm đếm, xác định nguồn gốc, số lượng để xác định giá trị tài sản còn lại trên đất (nếu có).

- Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm, phối hợp với các phòng ban chức năng, UBND các xã, thị trấn tham mưu cho UBND huyện lập kế hoạch tạo quỹ đất sạch khai thác quỹ đất sạch trên địa bàn huyện để đấu giá quyền sử dụng đất hoặc giao đất có thu tiền phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Xin chủ trương cấp có thẩm quyền để thực hiện dự án.

- Xây dựng kế hoạch về thời gian thực hiện, nguồn vốn thực hiện, nguồn vốn ứng từ quỹ phát triển đất, nguồn vốn hoàn trả để thực hiện.

- Triển khai thực hiện dự án theo quyết định được phê duyệt.

- Quyết toán dự án theo quy định và xác định hiệu quả của dự án hoàn thành.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 53
  • Trong tuần: 1,978
  • Tất cả: 686,398
Đăng nhập