CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1100/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 08/12/2017
Ngày kết thúc: 08/01/2018
Lượt xem:0
207/TNMT
Ngày bắt đầu: 19/02/2019
Ngày kết thúc: 19/03/2019
Lượt xem:0
31526/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 30/09/2019
Ngày kết thúc: 30/10/2019
Lượt xem:0
42076/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 20/11/2020
Ngày kết thúc: 20/12/2020
Lượt xem:0
5Số 2053-TB/TU
Ngày bắt đầu: 10/08/2020
Ngày kết thúc: 25/08/2020
Lượt xem:0
63633-CV/HU
Ngày bắt đầu: 11/05/2020
Ngày kết thúc: 31/05/2020
Lượt xem:0